Les velles tradicions de la pesca a la Mediterrània Occidental
(Las viejas tradiciones de la pesca en el Mediterráneo Occidental)