Hostalrich. Calle Mayor (L.Roisin)

Les coses que ha de fer, o fer fer lo Pare de Familias quiscun mes del any

       Lo treballador no te de estar un punt en vaga, y nos perda un punt sense aplicarlo en alguna obra limitada, en son cas, temps, y lloch que convenen à fer cada mes y temps del any.

Mes de Ianer
     En lo mes de Ianer enves la fi de la Lluna vella, tallara las fustas de fabricas, ò altres serveys: perque tallades en aquest temps duraran molt sens guastarse.
      Femara los fruyters, advertint empero que lo fems no toque las raels, empeltara tots los arbres que florexen, primarenchs, com son Rossers,, Pruneres, Damacenos, Noguers, Preseguers, Albricoquers, Ametllers, Azaroles, Sirers, si y segons la clima de la terra sera freda; calda, ò trempada.
      Podara las vinyas si fa bon temps. Conrreara la terraseca, lleugera, delicada, y amorosa, plena de raels y herbas grans, les quals no seran estades conrreades de Octubre. Fara lo segon conreu a las terras, y espargira desobre palla de Faas, o de Ordi, o de forment. Tallara los pals y vergues dels Salfes per los Parrals. Acomodarà, ò fara de nou la sua carreta, ò barres, ò altres adornaments necessaris à son treballador, sobre tot no sembrareu cosa alguna per esser la terra en aquest temps mamssa graue, y plena de vapors y mal mog
Mes de Febrer
     De Febrer en la Lluna crexent tresplantau les sarments realades de dos ò tres anys que hauran fetas raels, no movent aquelles de un any, les quals nos volen trasplantar per lo poch vigor tenen encara à les raels. Portareu los fems al camp, vinyas, prats, y orts, fareu los clots per plantar las vinyas noves: desrramareu y podareu los arbres de totes les superfluytats. Preparareu la terra dels orts per sembrar y plantar totes maneras de herbas. Conrreareu la segona vegada la terra pera sembrar, y sembrareu les Faves, Ordi, Civada, Canem, y Mill y altres sements semblants de llegums menuts. Visitareu lo vostre vi majorment aquell que sabreu hau de fer bo y delicat. Acomodareu les Parres dels Horts, cobrireu de fems les Cols del Hort. Plantareu de branca los arbres, que venen de gran branca per fer boscatge, com son Salzes, arbres blanchs, Pols, Homs, y altres axi fructiferos com salvatges. Netejareu los Colomers, y las istancias del galliner, y de Pagos, y Ocas: perque estos animals à la fi de aquest mes començan à posarse en amor, y conuar. Visitareu la Cunillera, y la netejareu del fems, comprareu los buchs de Abelles, y los netejareu diligentment les llurs casetas, y matarlos heu los Reys sino hu. Comprareu Falcons, Esperuers, y altres aucells de rapinya, los quals à la fi de aquest mes los posareu à la muda.
Mes de Mars
     De Mars sembrareu la Ciuada, Ordi, Mill, Panis, Canem, y semblants grans, conrreareu la segona vegada aquella terra que haveu dexada per lo nou sementer. Cavareu las herbas dolentas, y axarcolareu los blats. Tallareu las vergas per fer couens y cistellas, y ganastas, al temps los arbres son en humor. Ordenareu tot lo Hort axi de ortaliza, com de las sements haureu de sembrar necessaries. Descalsareu las Parres y fruyters, perque lleuen mes copia de fruyta. Posareu fems à las raels dels arbres.
Mes de Abril
     De Abril plantareu Olivers, Pomers, Magraners, Torongers, Murtreras, y los netejareu curiosament, empeltareu Figueres, Castanyers, Cirers. Podareu les Vinyes jovens: per que en est temps mes que en altre apetexen mes la podadura. Tindreu cuydado de donar à menjar als Coloms: perque en aquest temps, troban poch à menjar à la campanya. Ajustareu lo Cavall, Molto, Asa, ab les famellas. Netejareu la casa à les Abelles, y matareu las Abelles malaltes que abundan quant les Malves florexen.
Mes de Maig
     De Maig, regareu los arbres novament Plantats. Tosquirareu los Moltons y Ovellas, quant la Lluna va crexent. Recomplireu lo vostre vi, fareu molta quantitat de mantega, y fareu molts formatges, castrareu los Vedells, espampollareu las Vinyes, llevant-ne los brots, que noy haura rayms, dexant los que hi haura rayms, y los que seran bons per fer morgons lo any vinent, y netejar lo forment.
Mes de Iuny
     De Iuny netejareu la Era, fentla netejar de tot lo pallam fems, y pols, dallareu los prats, batreu del blat per sembrar la sement al temps del sementer.
Mes de Iuliol
     De Iuliol recollireu los forments y grans de menjar, llevareu del Pomer y Perer las Pomas y Peras gastades, y aquelles que donan massa carrega al arbre: cavareu las vinyes, y ne traureu lo Agram: aplanareu y unireu la terra que sera rompuda, perque lo Sol no la crem massa dintre dels ceps. Tallareu la llenya per vostre servey per tot lo any.
Mes de Agost
     De Agost cullireu lo Lli, y lo Canem, recullireu lo fruyt que es als arbres per conseruarlos: llevareu las fulles de las vineys, que son tardanas, perque reban mayor calor del Sol: cavareu la terra per fer pous, ò per trobar fonts sin haveu menester: pensareu en preparar les botes, y altres vexells per la varema.
Mes de Setembre
     De Setembre donareu la darrera ma de llaurar à la terra per sembrar: sembrareu lo forment y lo cegol, y altres grans semblats, veremareu, batreu les nous, dallareu los Prats tardius: ajustareu fexos de llenya per fer tancades, y per escalfar lo forn tot lo any.
Mes de Octubre
     De Octubre fareu lo vi, y lo posareu als vexells, fareu cuberta als Torongers, y Llimoners, y altres semblants, fareu la mel y la cera, y netejareu los enxams vells.
Mes de Nouembre
     De Nohembre, posareu lo vi al Seller, recullireu los Aglans per nodrir los Porchs. Fareu lo oli, casetas per las Abellas, cistellas, canastas, garbells de corda, y de vimens, esporgareu los Salses per lligar las Parres y sarments.
Mes de Dezembre
     De Dezembre visitareu souint los vostres camps per fer escolar la aygua, que si sera ajustada de les pluges: fareu prouisio de fems per engrexar la terra dexada de femar: cobrireu de terra y de fems las raels dels arbres, y herbas que voldreu conservar fins à la Primauera.

Miquel Agustí
Llibre dels secrets de agricultura, casa rustica y pastoril