Pons.Plaza de Planell y Mercado (J.O)


Secrets del ofici del Granger, o Majordom de les Heretats, Granges, ò Torres

Offici del Granger, ò Majordom de la casa de Agricultura

    Si voldreu fer electio de algun Granger, o Majordom, per portar lo pondó de la Agricultura, feu que no sia ni massa joue, ni massa vell, sino que sia entre dos edats, y home de forces y robust, essent de la matexa terra y territori: per que vos li conegau la condicio, ò tingau verdadera relacio de algun amich quel conega de gran temps per home de be, y la muller que sia de bona intelligencia per les coses de son afer, y los fills de bon costum, y que no tinga heretat ni terras prop las vostras, y sia ben experimentat en las cosas de la Agricultura, ò almanco sia de molta diligencia per las cosas de la campanya, y que no sia vagabundo, castioner, tauarner, antes be sapia refrenar lo feu apetit, y los homens qui li estan subiectes, no dexant anar las cosas à mal andar, ni à total ruyna; sia lo primer quis lleuara, y lo darrer qui anira al llit, no frequente de anar a la Ciutat, Vila, mercats, ni fires, sino per sos negocis, ni aculla ningu en casa, sino es que sia molt amich del amo de la heretat. Tota la sua familia y moços han de ser vestits mes prest per vtilitat que no per voluntat, sobre tot per repararse del vent, fret, y pluja, no tinga altra persona, en son seruici, sino per benefici del senyor de la heretat; no deu negociar ni traficar per ell matex, ni deu fer alguna mercancia del bestiar, ni diner de son senyor, per que aquestes coses de traficajar, desuian y empedexen lo qui ha de tenir compte y entendre en lo fet de la casa de conrreu, ni pot may donar bon compte al senyor. Conue sapia de escriure, y llegir, sols per portar compte de la sua despesa, sino no es menester ferli donar compte de llarch temps, sino tant solament del temps que la sua memoria pot soportar. En suma lo bon Pare de Familia de la Agricultura deu esser pacifich, pacient, y actiu, y conue que sapia gouernar, y fer de nou tots los instruments necessaris per la Agricultura, ò alomenos fer vn manec en vna Ayxada ò Magall, vn pal à la carreta, y per lo demes aura de tenir vn carreter y ferrer asseleriats, perque li fassen los instruments necessaris, y dells ne ha de tenir de sobrats, per no hauer de anar à manlleuarne à son vehi, altrament perdria mes en anar y venir à manlleuar à son vehi, que no costarian de comprar los instruments, y ferramentas; y ha de tenir compte continuament als moços, y visitar totes las terres, no dexant allanguir les sues bestias sobre lo treball: tambe ha de saber las medecines que conuenen per lo torso, y altres incouenients, y encara las malaltias de los de sa Familia, y sobre toto ha de fer molt obseruant la sua paraula, y no ha de jurar de Deu, per donar bon exemple à tota sa Familia, menjant y beuent de la matexa cosa que menjan los seus seruidors, pero en taula separada.

Llibre dels secrets de agricultura, casa rustica y pastoril (Miquel Agustí)