RELACIÓ NOVA, Y CURIOSA,
de las singulars preminencias dels Boléts, fas propietats, excelencias, y demés, que veurá lo Curiós en lo feguent Romans.
En la apacible Tardór,
quant lo ardent Sol ab fos raigs
templa ja menos colerich
Y quant lo eriffat Ivern
encara no ha eixit lo camp
ab dobles armas de neu
tot armát de punta en blanch:
La Terra amorosa Mare,
dadivofa, y lliberal
de fas abundants entrañas
trau los trefors amagats,
en los Boléts generosos,
tant guftofos,  y fuaus,
que essentt faynete del guft,
fon eixíts del paladar.
Lo Ayre retire als Aucells,
retire als Peixos lo Mar,
que en lo coteig dels Boléts
fon no res entra dos plats.
Los Aucells cuberts de Ploma,
de budells, y offos prenyats,
lo menos de ells es de bo,
y la major part de mal.
Los Peixos veftits de efcata,
per defora molt armats,
amagan de fas efpinas
las alenas, y puñals.
Lo Bo!ét tot ell es pulpa,
tot  ell fe deixa menjar,
es Peix fens gañas, ni efpinas,
fens bodells, ni offos es carn.
Es dels regalats bocins
lo menjar mes eftimat;
es de la Perdiu lo pit,
es la cuiixa del Flayfá,
es cap, y peus de Vadella,
es pell de Porcellet gras,
es Gabolét, es Melindro,
es Tortrada, es Marcepá,
es Mel Melada, es Candit,
Confits, es Sucra Efponjat,
y en una paraula es,
de tots guftos lo Manná.
La Tofona bonyaguda
fahonada ab foch templát,
ab un fuquét de Perdiu
es digne de un plat Real.
La Murgula foradada
ab mes concert que un paná
enfarinada , y fregida,
nou lo gust mes eftragát.
Tota alabança ve curta
al Rovelló, que ha robát
à la Canyella l' colór,
fi be tel' gust mes picant.
Lo Reitg pofát en cassola,
com es de color dorát
es entrels' demès Boléts
lo que es l'ór entrels' metalls.
Del Moxornó per petit
non haviam de fér càs,
y á una cafola de Anyell
li dona un.punt relevant.
Encara que lo Escarlét
fia Bólét molt vulgar,
perbullit , te dos mil guftos
ab Salfa de nogueàt.
Lo Camparól à las brafas,
pofant à la cua un All,
y al rededor un poch d' oli,
fembla Melindro eftufát
La nevada Cogomella,
mes blanca quel' mnenjar blanch
en guft, y delicadefa
es menja que no te pàr.
Deixo eftar altres Boléts,
que fora may no acabar,
voler decifrar fas glorias,
y compendrer fos quilàts.
Altres menjars de bon guft
enfadan, perque los fan
fempre cuyts d'una manera
fens poderlos variar.
La Perdiu fempre ab fon fuch,
lo Capó fempre enllardat,
la Gallina fempre à lolla,
y la Polla Dindia al aft;
offegats los Colomins,
los Pollastres trocejats,
los Porcells en Grexoneras,
los Conills com Deu fe fap.
Los Boléts de dos mil modos
fe poden be aparellar,
ò cada un per si,
ò fino tots barrejats,
los dias graffos ab llart,
de un modo per los Senyors,
de altre per los Menestrals.
Los Boléts ja perbullits
fe poden enfarinar,
ò ferlos tous com fervells,
ò fequets com bacallar,
y ab un axarop de mel,
y vinagre deftemplàt,
fon tant fanitosos, que
daràn falut à un malalt.
Pofats en una cafola
ab tot enciam bufcà,
d' alléts, menta, julivert,
ceba, y ous tot remenat,
ab un poquet de aygua ros,
clabells, canyella, y fafrà,
fucre, y las demés efpecias
es capirotada real:
Pofats en una cafola
ab falta de all, y agràs,
nous, ò avellanas picadas
ab una molla  de pa,
carregant un poch de pebre,
perque fia mes picant:
Lo Salcirót pica al gust,
de modo que' fatisfá.
Mitg brefejats en graellas,
y en un bon caldo fahonat
donantlos dos, ò tres bulls
fins que eftigan del tot blans
prenent agre de Magranas,
y de Sucre lo baftant,
ab fopada de Melindros
no hi ha mes que defitjar.
Sofregits ab canfalada,
un pols de pebre, y un raig
de taronja, coftan poch,
y fon de un guft extremat:
Ab un poch de all, fal, y oli
offegats entre dos plats,
defpues ab pebre, y taronja
fan badar la boca un palm:
Offegats dintre de una olla,
pofanti un poch de vi blanch
ab tot genero de efpecias
fon pera tentar un Sant:
Fets en una truyta de ous
per los dias Quarefmals,
y à la Pafqua ab Llangoniffa,
un mort refucitaràn.
Que tenen que fer las Truytas
encara las mes galants,
fi prefumen atrevidas
ab los Boléts cotejar?
la Avellana redoneta,
y lo Pinyó tornejàt,
la Ametlla plana y la Nou
ab mes camas que te un Cranch,
fon guftofas, ningú honega;
peró al moment encontrau
ab clova tant deffabrida,
que força darlas de ma.
La Pruneta delicada,
lo Melicotó fuau,
la Guinda de agre apacible,
lo Alverge mitg encarnat,
fon hypocritas del gust,
que fempre deixan engany;
puix fi fon la mitàt bonas,
es pinyol laltre mitat.
La Pometa arrebolada,
y la Pera altre que tal,
la Atferola ab fa efcarlata;
la Nefpra ab corona al cap,
fon las Reynas de las Fruytas
pero de pells, y de grans,
por tant tant notable enfado,
que difgufta lo reftant.
Pero doblem aqui l' full,
y anem un poch mes avant
en altres prerrogativas,
que Deu als Boléts ha dat:
y no es la menor de totas
veurer que fenfe treball,
y que fens la industria humana
fen troban à cada pas.
Pera collir los Boléts,
no es menefter llaurar,
ni regar la dura Terra,
ni fembrarlos per los Camps;
No naixen en los Goréts,
ni's crian en los Sembrats;
ni en las cultivadas Vinyas,
ni en las Hortas abundatats;
fino en 1' afpera Montaña,
en las Bofcuras mes grans,
en los Deferts mes umbrivols,
y en los Herms mes retirats.
No fels menja la Llagofta,
ni la Broma los fa dany,
nols deftruheix Pedregada,
nils mata la Sequedat,
Es la cullita fegura,
y per guardarfe tot lo Any
no fon menelter mes gaftos
que un Barril ab Aygua, y Sal.
No fon de ningun Senyor,
perque no naixen Vaffalls,
ni pagan Delme, ò Primicia,
ni Tafcas, ni Perfonal,
quifvulla los pot cullir
pera tots en general,
naixen ab tanta abundancia,
quens poden matar la fam.
Y puix tals prerrogativas
te lo Bolét fingular,
que per tot lo Mon la Fama
lo publica fens igual;
Ja que eft Any los Cels copiosos
nos donan Aygua abundant,
ab que la Terrá fructuofa
trau Boléts à milanars,
y ab efta ocafió oportuna
tothom pot boletejar;
Menjau Boléts, Homes, Dones,
Senyors, Pobres, Xichs, y Grans,
perque es lo Bolét preciós
regalo tant fublimat,
que nos' pot trobar major
als Confins mes dilatats.
FI
Ab Llicencia : Barcelona: En la Eftampa de Ramon Martí Eftarnper, en lo Carrer del Bon-Succés  (1757)
El exemplar original de la present Relació,pertany a la col.lecció privada de l'Ernest Núñez Gómez de León